Preise

Hypoxi Training – Preise auf Anfrage
12ér Karte 18ér Karte 24ér Karte 36ér Karte
360 €  –€ 480 € 780 €
Körperwickel
Einzelanw. 5ér Karte 10ér Karte 20ér Karte
50,- € 225,-€ 445,- € 850,-€